คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : จันจิรา สมบัติพูนศิริ
  • ISBN :9786163144560
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 563
  • ขนาดไฟล์ : 6.40 MB
ข้าพเจ้าเขียนหนังสือเล่มนี้โดยพยายามบรรลุเป้าประสงค์สามประการ หนึ่งคือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุม โดยมีสถานการณ์ความขัดแย้งเป็นบริบทรายล้อมปฏิสัมพันธ์นี้ สองคือพยายามทำความเข้าใจปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อมาตรการรับมือผู้ชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจและปัจจัยที่เอื้อให้มาตรการดังกล่าวเปลี่ยนแปลง และสามคือสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการปรับปรุงมาตรการรับมือผู้ชุมนุมของตำรวจไทย โดยอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในข้อสองและประสบการณ์เปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เลือกมาศึกษา (อินเดียและฟิลิปปินส์)
ข้าพเจ้าเขียนหนังสือเล่มนี้โดยพยายามบรรลุเป้าประสงค์สามประการ หนึ่งคือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุม โดยมีสถานการณ์ความขัดแย้งเป็นบริบทรายล้อมปฏิสัมพันธ์นี้ สองคือพยายามทำความเข้าใจปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อมาตรการรับมือผู้ชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจและปัจจัยที่เอื้อให้มาตรการดังกล่าวเปลี่ยนแปลง และสามคือสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการปรับปรุงมาตรการรับมือผู้ชุมนุมของตำรวจไทย โดยอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในข้อสองและประสบการณ์เปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เลือกมาศึกษา (อินเดียและฟิลิปปินส์)