การเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรรม

เยรูซาเล็มอาร์ทิโช้คเชิงพาณิชย์

การจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

เครื่องหมายโมเลกุล เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

จินตภาพในวรรณกรรมไทย : วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์การสืบสรรค์ และแนวทางการศึกษา

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร

ป่าบุ่ง ป่าทาม ภาคอีสาน

สารานุกรมพืช ในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

พรอพอลิส ขุมทรัพย์จากผึ้ง

คู่มือสำหรับประชาชน_การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

แมลงเศรษฐกิจ 2561