ภาษาไทย

มูลบทสันสกฤต: ไวยากรณ์สันสกฤตเบื้องต้น

หลักการเขียนวิจารณ์วรรณกรรม

หลักการแปล ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9

สูตรลัด Hasura

ภาษา(ศาสตร์)กับสังคมและการสอน

วันสำคัญในพระพุทธศาสนา ที่ไม่มีในปฏิทิน

สาส์นรักฝากหงส์ ลำนำรักแห่งอินเดียใต้

การสร้างคำในภาษาไทยสมัยอยุธยา: วิธีสร้างคำประสม

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

University English :Intermediate (Second Edition)

การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ

Writing through Reading : จากการอ่าน-สู่การเขียน

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นสำหรับงานวิทยาศาสตร์ (Python) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

การแปลเชิงธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

การแปลตัวบทประเภทให้ข้อมูล อังกฤษ-ไทย

การแปลแบบล่ามในการประชุมระหว่างประเทศ ปัญหาเรื่องภาษาและการสื่อสาร

Developing Effective Reading Skills

Production and Inventory Management

Sentence Structure for reading comprehension

English for cross-cultural understanding