วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows ทุกเวอร์ชัน

สูตรลัด GetX

สูตรลัด FlutterFire

ไฟฟ้าประยุกต์ Applied Electricity

มหกายวิภาคศาสตร์ทางกายภาพบำบัดของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ: หลังและรยางค์แขน

หลักการเบื้องต้นสำหรับพอลิเมอร์ที่ใช้งานเป็นวัสดุชีวภาพ

เธอร์โมไดนามิกส์เชิงสถิติสำหรับวิศวกรรมเคมี

พรีไบโอติก : ฟังก์ชันนัลโอลิโกแซ็กคาไรด์

พื้นฐานการโปรแกรมสำหรับแอนดรอย์

วัสดุเชิงประกอบที่มีสมบัติหลากหลาย

วีอาร์ - ความเป็นจริงเสมือนสำหรับการปฏิสัมพันธ์แบบจำลอง 3 มิติ

พันธุศาสตร์

นวัตกรรมเครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยา การออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ปิโตรเคมี

พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม

พันธุวิศวกรรม: เทคโนโลยีของยีน

สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล

สื่อใหม่และการจัดการการสื่อสาร (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3)

หลักปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์

ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ : จากปรัชญาธรรมชาติสู่ความจำเป็นของสมัยใหม่

สูตรลัด Hasura

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์

พัฒนาแอปแบบ Multi-Platform ด้วย Flutter โดยใช้ภาษา Dart

ลดค่าไฟทำได้จริงสำหรับทุกบ้าน

หุ่นยนต์อาดูโน่ (Robot Arduino)

เรื่องเล่าจากร่างกาย เล่ม 1

เรื่องเล่าจากร่างกาย เล่ม 2

สงครามที่ไม่มีวันชนะ

คัมภีร์การใช้งานโปรแกรม MATLAB

คู่มือใช้งาน Windows 11 ฉบับสมบูรณ์

เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์

เคมีเชิงฟิสิกส์

การโปรแกรมเชิงวัตถุ

เทคนิคการเชื่อมต่อ lot บนแพลตฟอร์มไมโครคอนโทรลเลอร์

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย ASP.NET

เทคนิควิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ

จิตวิทยาการกีฬาพื้นฐาน: แนวทางการนำไปใช้

การจำลองสถานการณ์ด้วยโปรโมเดล

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม สำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสร์

การค้นคืนสารสนเทศ Information Retrieval (พิมพ์ครั้งที่ 2)

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นสำหรับงานวิทยาศาสตร์ (Python) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

การออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูล สำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล

โครงร่างวิศวกรรมเนื้อเยื่อจากวัสดุพอลิเมอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า