การเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรรม

การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

Thai Rice

สารานุกรมพืช ในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์

ไรปรสิตและโนซีมาในผึ้ง

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress

แมลงเศรษฐกิจ_2561

ปลูกผักง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจ

ปลูกพืชตามนิสัยผัก

เกษตรก้าวหน้า

เตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์สังเกตพืช

กล้วยน้ำว้า สร้างชาติ สร้างเงิน

ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่อง ข้าว