การเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรรม

การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

Thai Rice

สารานุกรมพืช ในประเทศไทย (ฉบับย่อ)

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์

ไรปรสิตและโนซีมาในผึ้ง

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress

แมลงเศรษฐกิจ 2561

ปลูกผักง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจ

ปลูกพืชตามนิสัยผัก

เกษตรก้าวหน้า

เตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์สังเกตพืช

กล้วยน้ำว้า สร้างชาติ สร้างเงิน

ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่อง ข้าว