ธุรกิจ กฎหมายและการบริหารจัดการ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : PDPA

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ CLMV ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค กรณีศึกษา จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี

โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน – หลวงพระบาง

โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน

โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย

ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย: กรณีศึกษามาตรการตรวจสอบย้อนกลับอาหารและฉลากร่องรอยคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหาร

เศรษฐมิติทางการเงินเบื้องต้น

สังคมศึกษากับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและการประยุกต์

เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น

นโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาสุรา บุหรี่ยาเสพติด: แนวคิด และหลักฐานเชิงประจักษ์

ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย

วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน

วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

ระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศ ฉบับแก้ไขปรับปรุง

เศรษฐมิติเบื้องต้น Introductory Econometrics

เศรษฐศาสตร์การเงิน: ทฤษฎี นโยบาย และหลักปฏิบัติ

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

รายงานผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อ E-COMMERCE

แนวโน้มทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

วิกฤติหุ้นวัน Corner แตก

หลักการตลาดสมัยใหม่

ภาวะผู้นำกับการจัดการ : LEADERSHIP AND MANAGEMENT

เส้นทางสู่นักบริหารมืออาชีพ

การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

การออกแบบวิจัย

การเขียนเชิงธุรกิจ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ : การเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสินค้า

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ : การเขียนภาษาอังกฤษในสำนักงาน

การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย

เก็บภาษีคาร์บอน: เครื่องมือลดโลกร้อน

การจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

การบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงานทฤษฎีและการปฏิบัติ

การวัดผลปฏิบัติงานองค์กร

การพยากรณ์ทางธุรกิจ

เทคนิควิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ควบคุมหรือคุ้มครอง?: มาตรการรับมือผู้ชุมนุมของตำรวจและการเมืองของความชอบธรรม

ความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ

ความสอดคล้องกันในการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง

คู่มือลงทุนภาคเกษตรของ สปป.ลาว

คนเก่งใน Amazon เขาทำงานกันแบบไหน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของวิสาหกิจเพื่อสังคม ทฤษฎี กลยุทธ์และการปฏิบัติ

การแปลเชิงธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย