รศ.ดร. มิติ รุจานุรักษ์

Computer Robot Vision for Pose Estimation