รศ.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์

The Power of Big Data for a new Economy

IT Trends Data Science

IT_Trend_อุตสาหกรรมตื่นตัวรับ_Block_Chain