รศ.ดร.จิรัฐ มีเสน

โครงร่างวิศวกรรมเนื้อเยื่อจากวัสดุพอลิเมอร์