ครูตา

ลำดับ และ อนุกรม (Sequence & Series)

Data Analytics ด้วย สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ( Probability EP.3)

ความน่าจะเป็น (Probability EP.2) รวมแบบฝึกหัดและเฉลยโจทย์ปัญหาเกณฑ์การนับและความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น (Probability EP.1)

เลขยกกำลังและราก EP.2 (Exponent & Root)

เลขยกกำลัง EP.1

Exponential & Log เลขยกกำลังและลอการิธึม

เมตริกซ์ (Matrix)