สถาปัตยกรรม บ้าน และสวน

รวมผลงานทางวิชาการกว่า 10 ปี ศ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร เล่ม 4 ชื่อเรื่อง การวิจัย - ออกแบบ: บูรณาการและวิธีวิทยา

คัมภีร์การใช้งานโปรแกรม MATLAB

ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง

คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ และคนทุกวัย

สรรพสัตว์ในงานสถาปัตยกรรมไทย