คณิตศาสตร์

หลักการบัญชีขั้นต้น

การบัญชีชั้นสูง 1

การบัญชีชั้นสูง 2

แคลคูลัสขั้นสูง Advanced Calculus

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันเบื้องต้น (Introduction to Functional Analysis)

หลักสถิติเบื้องต้น

Algebra and Trigonometry

พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น Introduction to Abstract Algebra