คณิตศาสตร์

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)

พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม

พีชคณิตไม่เปลี่ยนหมู่

คัมภีร์การใช้งานโปรแกรม MATLAB

แคลคูลัส 2

คณิตสถิติศาสตร์ 1

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า - พีชคณิตเชิงเส้น

ความสอดคล้องกันในการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นสำหรับงานวิทยาศาสตร์ (Python) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น

กำหนดการเชิงจำนวนเต็มและการตัดสินใจ

หลักการบัญชีขั้นต้น

การบัญชีชั้นสูง 1

การบัญชีชั้นสูง 2

แคลคูลัสขั้นสูง Advanced Calculus

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันเบื้องต้น (Introduction to Functional Analysis)

หลักสถิติเบื้องต้น

Algebra and Trigonometry

พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น Introduction to Abstract Algebra