สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อภิธานศัพท์ศิลปะและออกแบบเซรามิกส์

ไฟฟ้าประยุกต์ Applied Electricity

มหกายวิภาคศาสตร์ทางกายภาพบำบัดของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ: หลังและรยางค์แขน

ยาและโภชนเภสัชที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

พินิจดนตรีไทย เล่ม 1 ชุดประวัติศาสตร์ดนตรีไทย

หลักการเบื้องต้นสำหรับพอลิเมอร์ที่ใช้งานเป็นวัสดุชีวภาพ

ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ

สรีรวิทยาระบบหายใจ

เธอร์โมไดนามิกส์เชิงสถิติสำหรับวิศวกรรมเคมี

พรีไบโอติก : ฟังก์ชันนัลโอลิโกแซ็กคาไรด์

พื้นฐานการโปรแกรมสำหรับแอนดรอย์

เศรษฐมิติทางการเงินเบื้องต้น

วัสดุเชิงประกอบที่มีสมบัติหลากหลาย

สังคมศึกษากับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

วีอาร์ - ความเป็นจริงเสมือนสำหรับการปฏิสัมพันธ์แบบจำลอง 3 มิติ

พันธุศาสตร์

ประวัติศาสตร์ที่ถูกลืม: ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในยุคเจ็ดหัวเมือง

มนุษย์กับวัฒนธรรม พิมพ์เพิ่ม

แบบประเมินทางกายภาพบำบัดสำหรับเด็กตามกรอบแนวคิด ICF

นวัตกรรมเครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยา การออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

เยรูซาเล็มอาร์ทิโช้คเชิงพาณิชย์

เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและการประยุกต์

ปิโตรเคมี

พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม

พันธุวิศวกรรม: เทคโนโลยีของยีน

พีชคณิตไม่เปลี่ยนหมู่

ภูมิแพ้ที่ไม่แพ้

มูลบทสันสกฤต: ไวยากรณ์สันสกฤตเบื้องต้น

ระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย

รวมผลงานทางวิชาการกว่า 10 ปี ศ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร เล่ม 4 ชื่อเรื่อง การวิจัย - ออกแบบ: บูรณาการและวิธีวิทยา

โลหิตวิทยาคลินิก: ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวแบบมะเร็ง

วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17

วิทยาการระบาด

เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น

สรีรวิทยาพื้นฐานระบบต่อมไร้ท่อ

สังคมสงเคราะห์สุขภาพจิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล

สื่อใหม่และการจัดการการสื่อสาร (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3)

นโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาสุรา บุหรี่ยาเสพติด: แนวคิด และหลักฐานเชิงประจักษ์

หลักการเขียนวิจารณ์วรรณกรรม

หลักการพันผ้าเทป

อันตรายจากการสัมผัสสารปราบศัตรูพืชต่อเกษตรกร

หลักปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์

ระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศ ฉบับแก้ไขปรับปรุง

ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ : จากปรัชญาธรรมชาติสู่ความจำเป็นของสมัยใหม่

หลักสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

หลักการแปล ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9

ภาษา(ศาสตร์)กับสังคมและการสอน

แร่ใยหิน ผลต่อสุขภาพ การป้องกัน และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

วันสำคัญในพระพุทธศาสนา ที่ไม่มีในปฏิทิน