คณิตศาสตร์

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ

ทฤษฎีการคำนวณ รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2005) มีแผน+เฉลย

คู่มือเฉลยแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

วิธีเชิงคณิตศาสตร์ 1 (Mathematical Methods 1)

ฮอมอโทปีเบื้องต้น

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ( Probability EP.3)

ความน่าจะเป็น (Probability EP.2) รวมแบบฝึกหัดและเฉลยโจทย์ปัญหาเกณฑ์การนับและความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น (Probability EP.1)

เลขยกกำลังและราก EP.2 (Exponent & Root)

เลขยกกำลัง EP.1

Exponential & Log เลขยกกำลังและลอการิธึม

เมตริกซ์ (Matrix)

ความน่าจะเป็นเชิงสถิติ ฉบับปรับปรุง