ได้รับรางวัล

เก้าอี้ว่าง

New York Times Bestseller: EXTREME OWNERSHIP นำธุรกิจด้วยวิธีคิดแบบ SEAL นำแล้วต้องชนะ

New York Times Bestseller: ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs

New York Times Bestseller: Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น