รศ.ดร. จูลิน ลิคะสิริ

กำหนดการเชิงจำนวนเต็มและการตัดสินใจ