Naresuan University Publishing House

การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์

บทบาทแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา

ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมทฤษฎีการประยุกต์และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น

ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย

ทฤษฎีสนามควอนตัม Quantum Field Theory

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา (Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications)

ผศ.รศ. ขอได้แน่แค่ตีโจทย์ให้แตก

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยกและสงครามเกาหลี

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์

สแตปฟิโลคอคไค การจำแนกชนิดและการก่อโรค

ปริทันต์ต้านการติดเชื้อ

อนามัยโรงเรียน School Health

ทฤษฎีการคำนวณ รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด

วัสดุชีวภาพ Biomaterials

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร: สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ