รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

วิศวกรรมและการจัดการของเสียอันตราย