คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : รัฐพล อาษาสุจริต
  • ISBN :9786163144713
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 207
  • ขนาดไฟล์ : 6.04 MB
หนังสือเรื่อง “การคำนวณสำหรับเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน” ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเรื่องการคำนวณทางเภสัชกรรมเพื่อนำมาใช้ในการเตรียมเภสัชภัณฑ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เรื่องการคำนวณสำหรับเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นพื้นฐานให้แก่เภสัชกร โดยผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ออกเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่ 1) บทนำเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทบทวนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ต้องนำมาใช้ในทางเภสัชกรรม 2) หน่วยในการชั่ง ตวง วัดทางเภสัชกรรม 3) ใบสั่งยาและการแปลความหมายใบสั่งยา 4) ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ และปริมาตรจำเพาะ 5) การคำนวณความแรงของยาเตรียมเป็นร้อยละและอัตราส่วน 6) การคำนวณมิลลิสมมูล มิลลิโมล และมิลลิออสโมลสำหรับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 7) การคำนวณขั้นพื้นฐานสำหรับการเตรียมยา 8) กรด-เบส และการคำนวณพีเอชและบัฟเฟอร์ 9) การคำนวณสำหรับการศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ และ 10) การประยุกต์การคำนวณทางเภสัชกรรมสำหรับการตั้งตำรับยาน้ำใส สารบัญ บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 หน่วยในการชั่ง ตวง วัดทางเภสัชกรรม
บทที่ 3 ใบสั่งยา และการแปลความหมายใบสั่งยา
บทที่ 4 ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ และปริมาตรจำเพาะ
บทที่ 5 การคำนวณความแรงของยาเตรียมเป็นร้อยละและอัตราส่วน
บทที่ 6 การคำนวณมิลลิสมมูล มิลลิโมลและมิลลิออสโมลสำหรับสารละลายอิเล็กโทรไลต์
บทที่ 7 การคำนวณขั้นพื้นฐานสำหรับการเตรียมยา
ฯลฯ
หนังสือเรื่อง “การคำนวณสำหรับเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นพื้นฐาน” ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเรื่องการคำนวณทางเภสัชกรรมเพื่อนำมาใช้ในการเตรียมเภสัชภัณฑ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เรื่องการคำนวณสำหรับเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นพื้นฐานให้แก่เภสัชกร โดยผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ออกเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่
1) บทนำเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทบทวนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ต้องนำมาใช้ในทางเภสัชกรรม
2) หน่วยในการชั่ง ตวง วัดทางเภสัชกรรม
3) ใบสั่งยาและการแปลความหมายใบสั่งยา
4) ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ และปริมาตรจำเพาะ
5) การคำนวณความแรงของยาเตรียมเป็นร้อยละและอัตราส่วน
6) การคำนวณมิลลิสมมูล มิลลิโมล และมิลลิออสโมลสำหรับสารละลายอิเล็กโทรไลต์
7) การคำนวณขั้นพื้นฐานสำหรับการเตรียมยา
8) กรด-เบส และการคำนวณพีเอชและบัฟเฟอร์
9) การคำนวณสำหรับการศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ และ
10) การประยุกต์การคำนวณทางเภสัชกรรมสำหรับการตั้งตำรับยาน้ำใส

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 หน่วยในการชั่ง ตวง วัดทางเภสัชกรรม
บทที่ 3 ใบสั่งยา และการแปลความหมายใบสั่งยา
บทที่ 4 ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ และปริมาตรจำเพาะ
บทที่ 5 การคำนวณความแรงของยาเตรียมเป็นร้อยละและอัตราส่วน
บทที่ 6 การคำนวณมิลลิสมมูล มิลลิโมลและมิลลิออสโมลสำหรับสารละลายอิเล็กโทรไลต์
บทที่ 7 การคำนวณขั้นพื้นฐานสำหรับการเตรียมยา
ฯลฯ