คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : จิตตานันท์ เหล่าศิริไพศาล
  • ISBN :9786163149053
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 81
  • ขนาดไฟล์ : 13.43 MB
ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษากายภาพบำบัดในรายวิชาการออกกำลังกายเพื่อการรักษา กายภาพบำบัดทางสภาวะพิเศษ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้การออกกำลังกายเพื่อการรักษา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งในการศึกษา ค้นคว้าสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทางสายสุขภาพที่ใช้การออกกำลังกายเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมป้องกัน รักษา หรือ ฟื้นฟู การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด เนื้อหาของตำราครอบคลุมหลักการทั่วไปในการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด วิธีการออกกำลังกายแบบต่างๆ และการออกกำลังกายทางเลือก ได้แก่ การออกกำลังกายแบบช่วง (interval training) การออกกำลังกายในน้ำ รวมถึงการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่จะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายเพื่อการพัฒนาระบบหัวใจและหลอดเลือด
ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษากายภาพบำบัดในรายวิชาการออกกำลังกายเพื่อการรักษา กายภาพบำบัดทางสภาวะพิเศษ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้การออกกำลังกายเพื่อการรักษา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งในการศึกษา ค้นคว้าสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทางสายสุขภาพที่ใช้การออกกำลังกายเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมป้องกัน รักษา หรือ ฟื้นฟู การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด เนื้อหาของตำราครอบคลุมหลักการทั่วไปในการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด วิธีการออกกำลังกายแบบต่างๆ และการออกกำลังกายทางเลือก ได้แก่ การออกกำลังกายแบบช่วง (interval training) การออกกำลังกายในน้ำ รวมถึงการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่จะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายเพื่อการพัฒนาระบบหัวใจและหลอดเลือด