คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : People Media
  • Author : พีเพิลมีเดียบุ๊คส์
  • ISBN :
  • ภาษา :
  • จำนวนหน้า : 124
  • ขนาดไฟล์ : 39.0 MB
"สง่า ท้าเปลี่ยน" เป็นหนังสือเล่มที่ 3 มุ่งเน้นให้ผู้อ่านค้นหาสัจธรรมแห่งชีวิตของตัวเองเกี่ยวกับการกินอยู่ ว่ามียิ่งต่อการชีวีติที่สงบสุข ซึ่งคนส่วนมากละเลยไม่ใส่ใจ
"สง่าท้าเปลี่ยน" ได้ค้นหาวิธีที่ทำให้คุณได้สร้างแรงบันดาลใจ แล้วนำมาท้าทายให้ผู้อ่านได้ลงมือทำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกายและการควบคมุอารมณ์ที่จะนำไปสู่การมีภาวะโภชนาการและสขุภาวะที่ดี่
"สง่า ท้าเปลี่ยน" ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มวัยทำงานหรือมนุษย์เงินเดือน ที่ค้นหาจุดเปลี่ยนตัวเองไม่พบ ได้ค้นหาตัวตนและสร้างแรงบันดาลใจแล้วนำไปสู่ความท้าทายตัวเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลง