คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
2/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Information Security and Advanced Network (ISAN)
  • Author : ผศ.สุชาติ คุ้มมณี
  • ISBN :
  • ภาษา :
  • จำนวนหน้า : 364
  • ขนาดไฟล์ : 37.2 MB
วิชาพื้นฐานระบบปฎิบัติการยูนิกซ์ จำเป็นต้องมีการปฏิบัติควบคู่ไปกับภาคทฤษฎี เพื่อเสริมทักษะให้ นิสิ ต/นักศึกษา เกิดความเข้าใจ มีความชำนาญ และประยุกต์เอาความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีมาบูรณาการร่วมกับการปฏิบัติได้ ดังนั้นในเอกสารเล่มนี้จะมีตัวอย่างและโจทย์ให้นิสิต/นักศึกษาได้ลงมือ ปฏิบัติค่อนข้างมาก