คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
3/3 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต
  • Author : วิสิทธิ์ เวียงนาค
  • ISBN :0
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 171
  • ขนาดไฟล์ : 42.21 MB
Internet of Things คือ การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนตร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ แต่รวมถึงทุกๆสิ่ง เราสามารถควบคุม เฝ้าระวัง หรือดูแลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
บทที่ 1 แนะนำ ESP32. 4
ESP32 6
ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนา. 8
ESP32 โมดูล. 9
บอร์ดพัฒนา ESP32 12
เปรียบเทียบระหว่าง ESP8266 และ ESP32. 16
การติดตั้ง ESP32 ใน Arduino IDE 20
บอร์ดพัฒนา ESP32. 22
การเซ็ตค่าบอร์ด ESP32 ใน Arduino ide. 33
ทดสอบการอัพโหลด sketch 34
บทที่ 2 การทำงานแบบมัลติทาสกิ้ง. 38
EX2_MultiTasking_Milli_LED 41
EX3_MultiTasking_FreeRTOS_DHT22. 43
EX4_MultiTasking_FreeRTOS_OLED_DHT22 46
เซ็นเซอร์สัมผัส. 48
EX5_TouchSensor_Read. 50
โหมดประหยัดพลังงาน 52
EX6_DeepSleep_Touchpad_Wakeup_DHT22_OLED. 57
EX7_DeepSleep_Touchpad_Wakeup_DHT22_OLED. 60
EX8_DeepSleep_Ext0_Wakeup_DHT22_OLED_Line. 63
หน่วยความจำและพื้นที่เก็บข้อมูล 66
EX9_FlashMemory_NVS_BootCount. 69
EX10_FlashMemory_EEPROM. 72
EX11_FlashMemory_SPIFFS 74
EX12_FlashMemory_SPIFFS_Line. 79
บทที่ 3 ESP32 Framework 82
การรับพิกัดตำแหน่ง GPS. 83
EX13_BlynkGPS 84
AREST Framework. 87
EX14_aREST_Serial 94
EX15_aREST_WiFi_API. 103
EX16_aREST_WiFi_UI_API 108
EX17_aREST_WiFi_UI_WEB_API. 110
บทที่ 4 Blynk Cloud Server 112
การสร้าง Blynk Cloud บน DigitalOcean 113
บทที่ 5 LoRa 44
EX18_LoRaReceiver 160
EX19_LoRaSender 162
EX20_LoRaReceiverInterrupt 164
EXT21_LoRaMultiCommunication_OLED_Client 166
EXT22_LoRaMultiCommunication_OLED_Base 168