คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • Author : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
  • ISBN :000000000000
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 42
  • ขนาดไฟล์ : 3.43 MB
จากจํานวนคนพิการและผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น เมื่อรวมกับ ประชากรเด็ก สตรีมีครรภ หรือ ผู้ทุพพลภาพ อื่นๆ แล้วพบว่าในอนาคตประชากรเหล่านี้ จะมีสัดส่วนรวมแล้วมากกว่าคนทั่วไป การขับเคลื่อนเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ จึงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังรณรงค์กันอย่างแพร่หลาย