คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สมิต 2005
  • Author : กิติกร มีทรัพย์
  • ISBN :9786163430731
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 184
  • ขนาดไฟล์ : 3.64 MB
เจาะลึกพฤติกรรมมนุษย์ ในมุมมองจิตวิเคราะห์ ได้จัดกลุ่มพฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกัน ที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมที่แตกต่างของมนุษย์ ผู้เรียบเรียงได้จัดกลุ่มพฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกันออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มแรก กล่าวถึงพฤติกรรมที่แตกต่างเชิงประวัติความเป็นมา การบำบัดเยียวยาทั้งในทางสากลและในประเทศไทย กลุ่มที่สอง กล่าวถึงพฤติกรรมที่แตกต่างอย่างรุนแรง กลุ่มที่สาม เป็นพฤติกรรมแปรปรวนรุงแรง แต่ไม่ถึงกับวิกลจริต กลุ่มที่สี่ ว่าด้วยพฤติกรรมของผู้สูงวัย กลุ่มที่ห้า เป็นพฤติกรรมที่แตกต่างเชิงบวกของนักคิดอัลทรูอิสม์ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก กลุ่มที่หก กลุ่มพฤติกรรมทีแตกต่างของนักรัก นักพนัน หัวขโมยและนักบู๊ กลุ่มที่เจ็ด กลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างในประวัติศาสตร์ โดยผู้เรียบเรียงได้วิเคราะห์พฤติกรรมเหล่านี้ด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ เพื่อให้เข้าในอย่างแจ่มแจ้งในพฤติกรรมนั้น ๆ มากขึ้นด้วย หนังจึงเป็นเสมือนหนังสือจิตวิทยาอปกติ ที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมที่แตกต่างของมนุษย์ สารบัญ กลุ่มที่ 1 ประวัติความเป็นมาของพฤติกรรมที่แตกต่างทางสากลและไทย กลุ่มที่ 2 ผู้มีพฤติกรรมแตกต่างขั้นรุนแรง หลงผิด กลุ่มที่ 3 พฤติกรรมแปรปรวนแตกต่าง แต่ไม่วิกลจริต กลุ่มที่ 4 พฤติกรรมผู้สูงวัย กลุ่มที่ 5 พฤติกรรมกลุ่มนักคิด-อัลทรูอิสม์ กลุ่มที่ 6 กลุ่มพฤติกรรมเชิงลบ กลุ่มที่ 7 บางพฤติกรรมที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์