คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : อริสรา เสยานนท์
  • ISBN :9786160828777
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 265
  • ขนาดไฟล์ : 28.72 MB
เนื้อหาโดยสังเขป การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามีความใจเบื้องต้น เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 15 บท อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการใช้เป็นคู่มือพัฒนาการเรียน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นพื้นฐานอันดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
เนื้อหาโดยสังเขป
การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามีความใจเบื้องต้น เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 15 บท อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการใช้เป็นคู่มือพัฒนาการเรียน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นพื้นฐานอันดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว