คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : สุวิชาน มนแพวงศานนท์
  • ISBN :9745341975
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 244
  • ขนาดไฟล์ : 7.80 MB
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows SPSS (Statistical Packages for the Social Science) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีการนำไปใช้ในทุกสาขา เช่น ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น หนังสือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows เล่มนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการใช้งานได้จริง ครอบคลุมทั้ง Parametric และ Nonparametric Statistics มีภาพตัวอย่างแสดงทุกขั้นตอนของการใช้งานจริง อธิบายการแปลความหมายของผลลัพธ์ ตลอดทั้งอธิบายถึงวิธีการจัดการกับผลลัพธ์ที่เข้าใจได้ง่าย การกำหนดรูปแบบผลลัพธ์ด้วย Template, Script นอกจากนี้ยังอธิบายเปรียบเทียบคำสั่งของ SPSS แต่ละรุ่นเพื่อให้สามารถนำไประยุกต์ใช้กับ SPSS ทุกรุ่นได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัยหรือผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ สารบัญ ก่อนใช้งาน SPSS for Windows บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน SPSS บทที่ 2 ระบบความช่วยเหลือ บทที่ 3 การเตรียมข้อมูลสำหรับ SPSS บทที่ 4 การคำนวณสถิติพื้นฐาน บทที่ 5 การใช้ Syntax ใน SPSS บทที่ 6 การจัดการกับผลลัพธ์ บทที่ 7 การจัดการและการตรวจสอบลักษณะข้อมูล บทที่ 8 การสร้างกราฟ บทที่ 9 การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ บทที่ 10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร บทที่ 11 การวิเคราะห์การถอถอย บทที่ 12 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร บทที่ 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว บทที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายทางและแบบร่วม บทที่ 15 การทดสอบ Nonparametric Statistics บทที่ 16 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา บทที่ 17 หลักและวิธีการเขียน Script บรรณานุกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows
SPSS (Statistical Packages for the Social Science) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีการนำไปใช้ในทุกสาขา เช่น ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น หนังสือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows เล่มนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการใช้งานได้จริง ครอบคลุมทั้ง Parametric และ Nonparametric Statistics มีภาพตัวอย่างแสดงทุกขั้นตอนของการใช้งานจริง อธิบายการแปลความหมายของผลลัพธ์ ตลอดทั้งอธิบายถึงวิธีการจัดการกับผลลัพธ์ที่เข้าใจได้ง่าย การกำหนดรูปแบบผลลัพธ์ด้วย Template, Script นอกจากนี้ยังอธิบายเปรียบเทียบคำสั่งของ SPSS แต่ละรุ่นเพื่อให้สามารถนำไประยุกต์ใช้กับ SPSS ทุกรุ่นได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัยหรือผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
สารบัญ
ก่อนใช้งาน SPSS for Windows
บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน SPSS
บทที่ 2 ระบบความช่วยเหลือ
บทที่ 3 การเตรียมข้อมูลสำหรับ SPSS
บทที่ 4 การคำนวณสถิติพื้นฐาน
บทที่ 5 การใช้ Syntax ใน SPSS
บทที่ 6 การจัดการกับผลลัพธ์
บทที่ 7 การจัดการและการตรวจสอบลักษณะข้อมูล
บทที่ 8 การสร้างกราฟ
บทที่ 9 การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ
บทที่ 10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
บทที่ 11 การวิเคราะห์การถอถอย
บทที่ 12 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร
บทที่ 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
บทที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายทางและแบบร่วม
บทที่ 15 การทดสอบ Nonparametric Statistics
บทที่ 16 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
บทที่ 17 หลักและวิธีการเขียน Script
บรรณานุกรม