คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : มติชน
  • ISBN :9789740215776
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 322
  • ขนาดไฟล์ : 14.76 MB
สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ หนังสือที่จะทำให้ชาวไทยทราบถึงความหมาย คติต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังของพระเมรุมาศ และพร้อมใจเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่อพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้เขียน มติชน ท้องสนามหลวง หรือ ทุ่งพระเมรุ เมื่อเดือนตุลาคม 2560 แปรเปลี่ยนไปเป็น "จักรวาลกลางพระนคร" โดยมีพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น "พระสุเมรุหลักโลกสูงระหง" ตามความเชื่อเรื่องไตรภูมิอันมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางจักรวาลและเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพ อันเป็นคติที่สะท้อนถึงความเชื่อเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์จากอดีตจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งเป็นที่รวมงานช่างแขนงต่าง ๆ ที่มารังสรรค์ให้พระเมรุมาศมีความงดงาม ประกอบไปด้วย งานประณีตศิลป์ ประติมากรรม จิตรกรรม ที่ช่างฝีมือทุกคนต่างหล่อหลอมดวงใจรังสรรค์งานออกมาให้เป็นศิลปกรรมล้ำเลิศแห่งยุคสมัย เพราะ "ศิลปกรรมล้ำเลิศแห่งยุคสมัย" นี้เอง เครือมติชน ได้รวมสรรพกำลังหน่วยงานทุกฝ่ายในมติชน รวบรวมข้อมูล ลงพื้นที่ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่รังสรรค์งานไปประดับพระเมรุมาศ เพื่อเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของงานช่าง แล้วนำมาเรียบเรียงมาเป็นหนังสือเล่มนี้ "สู่ฟ้าเสวยสวรรค์" ที่จะทำให้ชาวไทยทราบถึงความหมาย คติต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังของพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 พร้อมภาพถ่ายสี่สีทั้งเล่ม! สารบัญ - คติสัญลักษณ์ของพระเมรุมาศ / ดร.นนทพร อยู่มั่งมี - ความพิเศษของพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 / ธัชชัย ยอดพิชัย - ภูมิทัศน์นอกราชวัติและโครงการพระราชดำริ / รศ.ยุวดี ศิริ - พระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 / - ลานอุตราวัฎ / อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ - ชั้นชาลาที่ 1 / อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ - ชั้นชาลาที่ 2 / ธัชชัย ยอดพิชัย - ชั้นชาลาที่ 3 / ธัชชัย ยอดพิชัย - พระเมรุมาศบุษบกประธาน (ชั้นชาลาที่ 4) / ดร.นนทพร อยู่มั่งมี - พระที่นั่งทรงธรรม / รศ.ยุวดี ศิริ ฯลฯ