คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
  • ISBN :5522840069771
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 290
  • ขนาดไฟล์ : 9.80 MB
ไทยนับถือศาสนาไทย แต่ถูกทำให้เชื่อหัวปักหัวปำว่าไทยนับถือศาสนาพุทธ ถึงขนาดบังคับให้เชื่ออีกว่าพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยสืบตั้งแต่ยุคยังไม่มีชาติและยังไม่มีคนไทย แต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นกองพะเนินเป็นพยานชัดเจนว่าดินแดนแถบไทยและเพื่อนบ้านอุษาคเนย์นับถือผีมาก่อนนานมาก สารบัญ - ผีพราหมณ์พุทธกับคลุมเครือวิทยา - สมรภูมิราชประสงค์ รอยต่อปี พราหมณ์ พุทธ ในแดนมิลสัญญิ - พราหมณ์สองแบบในสังคมไทย - "โลกุตระ" ของพราหมณ์-ฮินดูในสังคมไทยศาสนา(ไม่)ประจำชาติ - นักบวชและ"สังฆราช" ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู - บวชผี บวชพุทธ บวชพราหมณ์ - มนตร์ของพราหมณ์ : ชนิดและความหมาย - "นาลิวัน" คือใคร ? - ความศักดิสิทธิ์ของนักบวชสตรีและภิกษุณีสงฆ์