คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : รศ. เพิ่มบุญ แก้วเขียว
  • ISBN :976-616-302-071-0
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 392
  • ขนาดไฟล์ : 24.61 MB
อธิบายเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด ทั้งภาษาเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากรพร้อมแนวินิจฉัย ตัวอย่างการคำนวณภาษี และตัวอย่างแบบแสดงรายการภาษีฉบับใหม่ล่าสุด เพื่อเสริมความเข้าใจในกฎหมายภาษีสรรพากรให้มากขึ้น อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ให้ความรู้ทั้งในด้านภาษีและด้านกฎหมาย สามารถนำไปใช้ในการศึกษาและการทำงานได้จริง เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่เรียนด้านภาษีอากรหรือกฎหมายธุรกิจในระดับปริญญาตรี-โทของทุกสถาบัน นักกฎหมาย นักบัญชี ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภาษี สารบัญ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ บทที่ 6 อากรแสตมป์