คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : ไพศาล พืชมงคล
  • ISBN :978-616-302-114-4
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 204
  • ขนาดไฟล์ : 5.08 MB
บทที่1 หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงและหน้าที่นำสืบก่อนหลัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาารณาความแพ่ง ภาระการพิสูจน์ตามมาตรา 84/1เป็นคนละเรื่องกับหน้าที่นำสืบก่อนหลัง บทที่2 การนำพยานมาสืบ จะนำพยานมาศาลเมื่อใด วิธีการนำพยานมาศาล พยานที่คู่ความสามารถนำมาศาลได้เอง พยานที่จะนำมาศาลได้โดยต้องอาศัยอำนาจศาล บทที่3 การถามพยาน ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการถามพยาน ว่าด้วยการซักถาม การป้อนคำถาม การถามซักกันการถามค้าน การนำพยานเอกสารมาประกอบการซัก บทที่4 การถามค้าน เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการถามค้าน การถามค้านเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ การใช้เอกสารประกอบการถามค้าน การใช้เอกสารประกอบคำถามค้านแบบหักคำพยาน บทที่5 การถามค้าน(ต่อ) ว่าด้วยการถามค้านทำลายน้ำหนักคำพยานปากที่กำลังเบิกความ แนวการถามค้านทำลายน้ำหนักคำพยานปากที่กำลังเบิกความ แนวถามค้านให้เห็นว่าพยานมีอคติ แนวการถามค้านให้เห็นว่า ฐานะของพยานไม่น่าเชื่อถือ แนวการถามค้านให้เห็นว่า โอกาสรู้เห็นในเรื่องที่พยานเบิกความไม่น่าเชื่อถือ แนวการถามค้านให้เห้นว่าข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความไม่น่าเชื่อถือ ที่ว่าข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความขัดต่อธรรมชาติ ที่ว่าข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความขัดต่อขัอเท็จจริงซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไป แนวการถามค้านให้เห็นว่าความรู้ของพยานไม่น่าเชื่อถือ แนวการถามค้านให้เห็นว่าความชำนาญของพยานไม่น่าเชื่อถือ ว่าด้วยการถามค้านทำลายน้ำหนักคำพยานปากอื่น การเตรียมตัวของทนายความ แนวคำถามค้านในเรื่องเวลา แนวคำถามค้านในเรื่องสถานที่ แนวคำถามค้านในเรื่องเหตุการณ์ แนวคำถามค้านในเรื่องที่มาแห่งข้ออ้าง แนวคำถามค้านในเรื่องประจักษ์พยานและพยานบอกเล่า บทที่6 การถามค้าน(ต่อ) ว่าด้วยการถามตัดพยานที่จะสืบต่อไป การถามค้านว่าพยานที่จะมาเบิกความต่อไปไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ การถามค้านว่าพยานที่จะมาเบิกความต่อไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ว่าด้วยการถามค้านพยานเพื่อให้เจือสมคำพยานฝ่ายตน ว่าด้วยการถามค้านเพื่อสิทธิในการนำพยานมาสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และมาตรา 89 บทที่7 การถามพยานปรปักษ์ การรับฟังพยานปรปักษ์ พยานปรปักษ์มาสู่ศาลได่อย่างไร บทที่8 การถามติง ผู้มีสิทธิถามติงพยาน ข้อจำกัดในการถามติงพยาน คำถามที่เกี่ยวกับคำเบิกความพยานตอบคำถามค้านคืออะไร ตัวอย่างคำถามติง สำหรับกรณีที่ทนายความอีกฝ่ายหนึ่งถามค้านเพื่อทำลายน้ำหนักคำพยานปากอื่น ตัวอย่างคำถามติง สำหรับกรณีที่ทนายความอีกฝ่ายหนึ่งถามค้าน เพื่อให้เจือสมพยานที่ฝ่ายเขาจะนำสืบต่อไป บทที่9 การเผชิญสืบ การเผชิญสืบต้องระบุพยาน การเผชิญสืบพยานบุคคล การเผชิญสืบสถานที่และวัตถุพยาน การเผชิญสืบบุคคลประกอบสถานที่หรือวัตถุ การเผชิญสืบต้องเสียค่าธรรมเนียม คู่ความตกลงวิธีการสืบพยาน บทที่10 การสืบพยานโดยทำบันทึกถ้อยคำ บทที่11 การส่งประเด้น ในกรณีเป็นฝ่ายขอส่งประเด็น ในกรณีที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งขอส่งประเด็น การฟังประเด็นกลับ การตระเตรียมให้สอบข้อเท็จจริง