คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Author : สุนทร วงษ์ศิริ
  • ISBN :9876164557390
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 444
  • ขนาดไฟล์ : 56.07 MB
โรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและการผ่าตัด บทที่ 1 ประวัติความเป็นมา และความชุกของการทํางานที่เกี่ยวข้อง 1 และสาเหตุ [History and Prevalence of Related Work and Cause] : สุนทร วงษ์ศิริ บทที่ 2 กายวิภาคของ Carpal Tunnel และ Median Nerve: 11 แบบปกติและผิดปกติ [Anatomy of the Carpal Tunnel and Median Nerve: Normal and Abnormal Variations] : สุนทร วงษ์ศิริ วงษ์ธวัช เหลี่ยวรุ่งเรือง บทที่ 3 พยาธิสรีรวิทยาของ Carpal Tunnel Syndrome 37 [The Pathophysiology of Carpal Tunnel Syndrome] : สุนทร วงษ์ศิริ บทที่ 4 การวินิจฉัยทางคลินิก 53 [Clinical Diagnosis] : สุนทร วงษ์ศิริ บทที่ 5 การวินิจฉัย แยกโรค Carpal Tunnel Syndrome 71 [Differential Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome] : สุนทร วงษ์ศิริ บทที่ 6 การตรวจกล้ามเนื้อ เส้นประสาทด้วยไฟฟ้า 79 และการศึกษาการนํากระแสประสาท [Electromyography and Nerve Conduction Studies] : สุนทร วงษ์ศิริ, สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน บทที่ 7 ระบบการประเมินความรุนแรง โรค Carpal Tunnel Syndrome 91 [Assessment Systems of Carpal Tunnel Syndrome] : สุนทร วงษ์ศิริ, วรางคณา ฟองศรี บทที่ 8 การประเมิน และทางเลือกในการรักษา แบบอนุรักษ์นิยมไม่ผ่าตัด 101 [Evaluation and Options for Conservatives Treatment] : สุนทร วงษ์ศิริ, อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ บทที่ 9 การประเมิน และทางเลือกในการรักษา แบบการผ่าตัด 125 [Evaluation and Options for Surgical Treatment] : สุนทร วงษ์ศิริ บทที่ 10 เส้นประสาทที่เลี้ยงโดยรอบ ตําแหน่งการผ่าตัด และวิธีการผ่าตัด 137 [Nerve Supply, Landmark and Surgical Approach] : สุนทร วงษ์ศิริ บทที่ 11 เทคนิคการผ่าตัด แบบเปิดมาตรฐาน 157 [Standard Open Techniques for Carpal Tunnel Release] : สุนทร วงษ์ศิริ บทที่ 12 เทคนิคการผ่าตัด แบบส่องกล้อง 183 [Endoscope Techniques for Carpal Tunnel Release] : สุนทร วงษ์ศิริ บทที่ 13 เทคนิคการผ่าตัด แบบเปิดแผลเล็ก 231 [Limited Open Techniques for Carpal Tunnel Release] : สุนทร วงษ์ศิริ บทที่ 14 เทคนิคผ่าตัด “วงษ์ศิริ” แบบแผลเล็ก 261 [Wongsiri Technique of Minimally Invasive Carpal Tunnel Release] : สุนทร วงษ์ศิริ บทที่ 15 เทคนิคการผ่าตัด เพิ่มเติม: เลาะพังผืดของเส้นประสาท 289 ย้ายเนื้อเยืUอไขมัน สร้างเนื้อเยืUอปกคลุมใหม่ [Additional Surgical Procedures: Neurolysis, Fat-Pad Flap, Retinaculum reconstruction] : สุนทร วงษ์ศิริ บทที่ 16 การดูแลหลังผ่าตัด 309 [Postoperative Care] : สุนทร วงษ์ศิริ บทที่ 17 แนวทางการดูแลรักษา กล้ามเนื้อมือลีบ 323 [Approach for Thenar Atrophy] : สุนทร วงษ์ศิริ, สรศักดิ์ ศุภผล บทที่ 18 แนวทางการดูแลรักษา กรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 333 และการเป็นซ้ำใหม่ [Approach for Recalcitrant and Recurrence] : สุนทร วงษ์ศิริ บทที่ 19 ภาวะแทรกซ้อน และการรักษา 357 [Complication and Management] : สุนทร วงษ์ศิริ ภาคผนวก 373 ดัชนี 381 Index 385
บทที่ 1 ประวัติความเป็นมา และความชุกของการทํางานที่เกี่ยวข้อง 1 และสาเหตุ 1
บทที่ 2 กายวิภาคของ Carpal Tunnel และ Median Nerve : แบบปกติ และผิดปกติ 11
บทที่ 3 พยาธิสรีรวิทยาของ Carpal Tunnel Syndrome 37
บทที่ 4 การวินิจฉัยทางคลินิก 53
บทที่ 5 การวินิจฉัย แยกโรค Carpal Tunnel Syndrome 71
บทที่ 6 การตรวจกล้ามเนื้อ เส้นประสาทด้วยไฟฟ้า และการศึกษาการนํากระแสประสาท 79
บทที่ 7 ระบบการประเมินความรุนแรง โรค Carpal Tunnel Syndrome 91
บทที่ 8 การประเมิน และทางเลือกในการรักษา แบบอนุรักษ์นิยมไม่ผ่าตัด 101
บทที่ 9 การประเมิน และทางเลือกในการรักษา แบบการผ่าตัด 125
บทที่ 10 เส้นประสาทที่เลี้ยงโดยรอบ ตําแหน่งการผ่าตัด และวิธีการผ่าตัด 137
บทที่ 11 เทคนิคการผ่าตัด แบบเปิดมาตรฐาน 157
บทที่ 12 เทคนิคการผ่าตัด แบบส่องกล้อง 183
บทที่ 13 เทคนิคการผ่าตัด แบบเปิดแผลเล็ก 231
บทที่ 14 เทคนิคผ่าตัด “วงษ์ศิริ” แบบแผลเล็ก 261
บทที่ 15 เทคนิคการผ่าตัด เพิ่มเติม: เลาะพังผืดของเส้นประสาท ย้ายเนื้อเยือไขมัน สร้างเนื้อเยือปกคลุมใหม่ 289
บทที่ 16 การดูแลหลังผ่าตัด 309
บทที่ 17 แนวทางการดูแลรักษา กล้ามเนื้อมือลีบ 323
บทที่ 18 แนวทางการดูแลรักษา กรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา และการเป็นซํ้าใหม่ 333
ภาคผนวก 373
ดัชนี 381
Index 385