คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Globalconnext
  • Author : อาจารย์ สุวรรณา วงศ์สุรไกร
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 210
  • ขนาดไฟล์ : 14.22 MB
เอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี้ ได้จัดทําขี้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นอุดมศึกษา โดยได้ จัดเรียบเรียงเนื้อหาไว้ครบถ้วนสอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาในมหาวิทยาลัย ภาควิชาการจัดการเชิง กลยุทธ์ Strategic Management รวมเนื้อหาจํานวน 10 บท ประกอบด้วยตัวอย่างในหลากหลายอุตสาหกรรม เหมาะ สําหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับชั้น ผู้บริหารองค์การในทุกอุตสาหกรรม เพื่อ สามารถศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเข้าใจ และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ บริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริม ต่อยอด แนวคิดในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และรวมทั้งเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัย คุกคามในสภาวการณ์ต่าง ๆทั้งในปัจจุบันและในอนาคต