คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ผศ.ภญ. ภูขวัญ อรุณมานะกุล
  • Author : ภูขวัญ อรุณมานะกุล
  • ISBN :9786165884730
  • ภาษา : ภาษาไทย
  • จำนวนหน้า : 264
  • ขนาดไฟล์ : 6.27 MB
หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว โดยมุ่งเน้นเรื่องการใช้ยาในการรักษา โดยบทแรกกล่าวถึงภาวะหัวใจล้มเหลวและหลักการใช้ยารักษาในปัจจุบัน บทต่อมาจะกล่าวถึงยาในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 10 กลุ่มโดยเริ่มจากยาในกลุ่ม beta-blockers, กลุ่ม angiotensin system blockades, กลุ่ม mineralocorticoid antagonist, กลุ่ม sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors, กลุ่มยาขับปัสสาวะ (diuretics), ยา digoxin, ยา ivabradine, ยา nitrate-hydralazine และยากลุ่มใหม่คือกลุ่ม cardiac-specific myosin activator และกลุ่ม soluble guanylate cyclase stimulator โดยแต่ละกลุ่มจะกล่าวถึง กลไกการออกฤทธิ์ การใช้ยาในการรักษา หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ ข้อควรระวังและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา