คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ธีรวรรณ ธีระพงษ์
  • ISBN :9786163986870
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 238
  • ขนาดไฟล์ : 37.00 MB
นำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มตั้งแต่ประวัติและแนวคิดของผู้ที่นำเสนอทฤษฏีนี้ ต่อด้วยเรื่องของธรรมชาติของมุนษย์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดนี้ จากนั้นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาสำหรับตนเองและผู้ที่ต้องการศึกษาสำหรับใช้ในงานโดยเฉพาะนักจิตวิทยา
บทที่ 1 บทนำและอัตชีวประวัติของ Carl R. Rogers 3
บทที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย์ 19
บทที่ 3 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวคิดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 43
บทที่ 4 กลุ่มจิตสัมพันธ์ 65
บทที่ 5 สัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 91