• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
  • ISBN :9786163986924
  • ภาษา : ภาษาไทย
  • จำนวนหน้า : 350
  • ขนาดไฟล์ : 24.29 MB
ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่ประมุขแห่งรัฐเรียกว่า จักรพรรดิ และราชวงศ์ญี่ปุ่นก็เป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จักรพรรดิญี่ปุ่นถือเป็นผู้นำราชวงศ์ญี่ปุ่นและประมุขแห่งรัฐของญี่ปุ่นในทางประวัติศาสตร์ บทบาทของจักรพรรดิญี่ปุ่นสลับไปมาระหว่างหน้าที่เชิงพิธีการกับหน้าที่ของผู้ปกครองอย่างแท้จริง สำหรับในปัจจุบัน ก็กำหนดให้จักรพรรดิเป็นประมุขในทางพิธีการเดิม ไม่มีอำนาจการเมืองในนามนิตินัย
สารบัญ
บทท่ี 1 เรื่องทั่วไปเก่ียวกับราชวงศ์ยามาโตะ 1
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับจักรพรรดิญี่ปุ่น 7
การใช้ชีวิตของจักรพรรดิและสมาชิกราชวงศ์ 21
บทท่ี 2 จักรพรรดิญี่ปุ่นในสมัยต่างๆ 43
ช่วงที่ 2.1 จักรพรรดิญี่ปุ่นในสมัยโบราณ 44
ช่วงที่ 2.2 จักรพรรดิญี่ปุ่นในสมัยเฮอัน 85
ช่วงที่ 2.3 จักรพรรดิญี่ปุ่นในสมัยคามาคุระ มุโระมะจิและอาซุจิโมะโมะยามะ 116
ช่วงที่ 2.4 จักรพรรดิญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ 140
ช่วงท่ี 2.5 จักรพรรดิญี่ปุ่นในสมัยใหม่และสมัยปัจจุบัน 151
บทท่ี 3 การสละราชสมบัติของจักรพรรดิในแต่ละสมัย 163
จักรพรรดิญี่ปุ่นที่สละราชสมบัต่ในขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพ 165
เหตุการณ์สําาคัญที่เกี่ยวข้องกับการสละราชสมบัต่ในช่วงต่างๆ 169
บทท่ี 4 สรุปการสละราชสมบัติของจักรพรรดิในประวัติศาสตร์ 251
บทสรุปท้ายเล่ม 311
บรรณานุกรม 315
ดัชนี 323