• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : รศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน
  • Author : รัตนา วงศรัศมีเดือน
  • ISBN :9786165826914
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 462
  • ขนาดไฟล์ : 12.26 MB
เนื้อหาหนังสือเล่มน้ีประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปทางการบัญชี หลักการบัญชี การบันทึกรายการทางการบัญชีของธุรกิจบริการ การวัดผลและดำเนินงานของธุรกิจบริการและอื่นๆ ได้ปรับปรุงเนื้อหาเรื่องกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงิน ปรับคำนิยามศัพท์และอื่นๆ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางการบัญชี 1-1
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 1-2
ประวัติวิวัฒนาการทางการบัญชี 1-3
ความหมายของการบัญชี 1-4
ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี 1-5
การแบ่งส่วนทางการบัญชี 1-6