• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : รศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน
  • Author : รัตนา วงศรัศมีเดือน
  • ISBN :9786164856332
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 442
  • ขนาดไฟล์ : 22.54 MB
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการงินในศตวรรษที่ 21 เป็นความสำเร็จจากการร่วมมือ ระหว่าง (ASB และ FASB ตามการเปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจโลกและเทคโนโลยี ที่กระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ และเป็นประเด็น ที่สำคัญทางบัญชี คงหนีไม่พันเรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า สัญญาเช่า และเครื่องมือทางการเงิน หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น หลักการสำคัญในการรับรู้รายได้ 5 ขั้นตอน สัญญาฝากขาย สัญญาก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทสัญญาชด้านผู้เชำ และอื่น ๆ เช่น การปรับโครงสร้าง หนี้ที่มีปัญหา กิการที่ดำเนินธุรกิด้านการลงทุน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนงินตราต่งประเทศ นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ- การทางบัญชี และข้อผิดพลาด เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรฐานฯ ที่จัดอยู่ในการบัญชีชั้นสูง ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ และงบการเงินรวม
บทที่ 1 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 1
ความหมายของรายได้และค่าใช้จ่าย 1
การรับรู้รายได้ 3
การประยุกต์มาตราฐานบัญชีเรื่องรายได้ 25
ต้นทุนของสัญญา 46
การแสดงรายการ 48
การเปิดเผยข้อมูล 49