• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : รศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน
  • Author : รัตนา วงศรัศมีเดือน
  • ISBN :9786164139770
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 600
  • ขนาดไฟล์ : 8.69 MB
หนังสือการบัญชีชั้นสูง 2 เล่มนี้ จะช่วยให้สามารถเข้าใจลำดับขั้นตอนของการจัดทำงบการเงินโดยรวมได้โดยง่าย เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินรวม นักบัญชี ใช้เป็นคู่มือในการจัดทำงบการเงินรวม ผู้ที่สนใจทั่วไป ใช้เป็นหนังสือประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักศึกษา และอาจารย์ ใช้เป็นหนังสือเรียนหลัก หนังสือเสริมหลักสูตร ผู้ต้องการเป็นผู้สอบบัญชี ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบ
บทที่ 1 การรวมธุรกิจ 1-1
สาเหตุของการรวมธุรกิจ 1-2
ความหมายของการรวมธุรกิจ 1-3
รูปแบบของการรวมธุรกิจ 1-3
การกำหนดราคาและการชำระราคาในการรวมธุรกิจ 1-6
วิธีการบัญชีรวมธุรกิจ 1-8
วิธีซื้อ 1-9
สิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซื้อ 1-12