• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ผศ.ดร. สมภพ มูลชัย
  • Author : สมภพ มูลชัย
  • ISBN :9786165904810
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 481
  • ขนาดไฟล์ : 9.62 MB
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแคลคูลัสขั้นสูง ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันของหลายตัวแปร ปริพันธ์จํากัดเขต ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์เชิงวงรี และปริพันธ์หลายชั้น ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่าย โดยมีการแนะนําแนวคิด แสดงการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สําคัญ และยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจบทนิยามและทฤษฎีบทมากยิ่งขึ้น
บทที่1ฟังก์ชันของหลายตัวแปร 1
1.1 เซตย่อยของ n 3
1.2 ฟังก์ชันจากเซตย่อยของ n
1.3 ลิมิตของฟังก์ชันของหลายตัวแปร 24
1.4 ภาวะต่อเนื่องของฟังก์ชันของหลายตัวแปร 50
1.5 อนุพันธ์ย่อย 59
1.6 ความสามารถในการหาอนุพันธ์ได้ 74
1.7 ดิฟเฟอเรนเชียลรวม 86
1.8 หลักเกณฑ์ลูกโซ่ 92
1.9 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย 98