• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : เอกชัย รัตนโน
  • ISBN :9786160845224
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 240
  • ขนาดไฟล์ : 21.38 MB
หนังสือ (สอศ.) กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น รหัสวิชา 20121-2010 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์ รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหา 8 บทเรียนพร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนทุกบทเรียน อีกทั้งหนังสือเล่มนี้นอกจากจะใช้ประกอบการเรียนเเล้ว ยังสามารถเรียนรู้เป็นพื้นฐานเพื่อสอบเข้าในระดับปริญญาตรี ในเรื่องของกลศาสตร์วิศวกรรมได้อีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ "บทที่ 1 พื้นฐานฟิสิกส์-กลศาสตร์ บทที่ 2 เวกเตอร์และกฏการเคลื่อนที่ บทที่ 3 การดำเนินการต่อระบบแรง บทที่ 4 สมดุลในระนาบ บทที่ 5 ความเค้นและความเครียด บทที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเเละความเครียด บทที่ 7 เซนทรอยด์และจุดศุนย์ถ่วง บทที่ 8 โมเมนต์อินเนอร์เชีย"
"บทที่ 1 พื้นฐานฟิสิกส์-กลศาสตร์
บทที่ 2 เวกเตอร์และกฏการเคลื่อนที่
บทที่ 3 การดำเนินการต่อระบบแรง
บทที่ 4 สมดุลในระนาบ
บทที่ 5 ความเค้นและความเครียด
บทที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเเละความเครียด
บทที่ 7 เซนทรอยด์และจุดศุนย์ถ่วง
บทที่ 8 โมเมนต์อินเนอร์เชีย"