คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : เดชฤทธิ์ มณีธรรม และภาคภูมิ มณีธรรม
  • ISBN :9786160845507
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 266
  • ขนาดไฟล์ : 33.93 MB
ใช้ประกอบการเรียนในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ หนังสือ คัมภีร์การใช้งานโปรแกรม MATLAB เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะที่จะให้ผู้ที่สนใจได้ใช้โปรแกรม MATLAM ที่มีความสำคัญอย่างมากและมีประสิทธิภาพสูงในงานวิศวกรรม ปัจจุบันโปรแกรม MATLAB เป็นที่นิยมใช้งานทั่วโลก ทั้งในมหาวิทยาลัยและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยโปรแกรม MATLAB จะมีฟังก์ชันคณิตศาสต์หรือฟังก์ชันบิวต์อิน (Built-in Function) ให้ใช้งานอย่างมากมาย เช่น การประมวลผลสัญญาณ (Signal) การประมวลผลภาพ (Images) การสื่อสาร (Communication) ฟัซซีเซต (Fuzzy Set) โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) เป็นต้น หนังสือเล่มนี้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมคำถามท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ บทที่ 1 การใช้งาน MATLAB บทที่ 2 การวิเคราะห์สถิติและโพลิโมเมียลและการเขียนฟังชันอนุพันธ์ บทที่ 3 การสร้างกราฟิกด้วย MATLAB บทที่ 4 การเขียนฟังชัน M.File ด้วย MATLAB บทที่ 5 การเขียน MATLAB ควบคุมการทำงานของ Arduino บทที่ 6 การเขียน MATLAB ควบคุมการทำงานแบบป้อนกลับ บรรณานุกรม
ใช้ประกอบการเรียนในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์

หนังสือ คัมภีร์การใช้งานโปรแกรม MATLAB เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะที่จะให้ผู้ที่สนใจได้ใช้โปรแกรม MATLAM ที่มีความสำคัญอย่างมากและมีประสิทธิภาพสูงในงานวิศวกรรม ปัจจุบันโปรแกรม MATLAB เป็นที่นิยมใช้งานทั่วโลก ทั้งในมหาวิทยาลัยและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยโปรแกรม MATLAB จะมีฟังก์ชันคณิตศาสต์หรือฟังก์ชันบิวต์อิน (Built-in Function) ให้ใช้งานอย่างมากมาย เช่น การประมวลผลสัญญาณ (Signal) การประมวลผลภาพ (Images) การสื่อสาร (Communication) ฟัซซีเซต (Fuzzy Set) โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) เป็นต้น หนังสือเล่มนี้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมคำถามท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

บทที่ 1 การใช้งาน MATLAB
บทที่ 2 การวิเคราะห์สถิติและโพลิโมเมียลและการเขียนฟังชันอนุพันธ์
บทที่ 3 การสร้างกราฟิกด้วย MATLAB
บทที่ 4 การเขียนฟังชัน M.File ด้วย MATLAB
บทที่ 5 การเขียน MATLAB ควบคุมการทำงานของ Arduino
บทที่ 6 การเขียน MATLAB ควบคุมการทำงานแบบป้อนกลับ
บรรณานุกรม