คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : คณะทำงานประวัติการพิมพ์ในประเทศไทย
  • ISBN :9789740217688
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 794
  • ขนาดไฟล์ : 27.15 MB
เพียบพร้อมไปด้วยข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญและเรียบเรียงใหม่เป็นประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ภาค ได้แก่ ประวัติการพิมพ์, บทวิเคราะห์ “ชาติไทยในสิ่งพิมพ์”, จาก “ประพันธ์สาส์น” ถึง “มติชน” และภาคผนวก ซึ่งรวบรวมรายชื่อหัวหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 7 ภาพถ่ายหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ไทยสมัยต่างๆ ตลอดจนตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีการพิมพ์และการแพร่หลายการพิมพ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้