คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : มานะชัย รอดชื่น
  • ISBN :9786163987488
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 353
  • ขนาดไฟล์ : 8.03 MB
หนังสือสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์การสอน และวิจัยเกี่ยวกับวิชาสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ และความรู้ความเข้าใจของข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติอิงพารามิเตอร์ จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงหลักการและตัวอย่างการใช้สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการคำนวณ และผลลัพธ์จากโปรแกรม R เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมกับตัวแปรที่ศึกษานั้น ๆ อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากขึ้น
1 บทนำ
1.1 นิยามคำศัพท์ 1
1.2 ประเภทของข้อมูล 4
1.3 วิธีการเก็บรวยรวมข้อมูล 5
1.4 การเลือกตัวอย่าง 5
1.5 การทดสอบสมมุติฐาน 8