คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
0/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์
  • ISBN :9786160846818
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 144
  • ขนาดไฟล์ : 16.19 MB
หนังสือ "สื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ" เล่มนี้ ประกอบด้วย โลกของเทคโนโลยี โลกของการสื่อสาร โลกของข้อมูล และผลกระทบของการสื่อดิจิทัล เป็นต้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาหลักสื่อใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายวิชาสารสนเทศกับสื่อใหม่ รายวิชาการผลิตสื่อใหม่ และความรู้ทั่วไปทางด้านสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่คณะนิเทศศาสตร์ ตลอดจนรายวิชาสื่อใหม่ศึกษา และรายวิชาสื่อกับสังคม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
บทนำ
บทที่ 1 โลกของเทคโนโลยี
บทที่ 2 โลกของการสื่อสาร
บทที่ 3 โลกของข้อมูล
บทที่ 4 ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีต่อมิติกาลเวลาและความเป็นมนุษย์
บทที่ 5 ธุรกิจโทรทัศน์และการจัดการเนื้อหาหลังยุคดิจิทัลดิสรัปชัน
บทที่ 6 อุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
บทที่ 7 เกม สื่อดิจิทัล และการสื่อสาร
บทที่ 8 สื่อดิจิทัลและงานศิลปะ
บทที่ 9 กฎหมาย การจัดการทางธุรกิจ และลิขสิทธิ์ดนตรีในยุคดิจิทัล
บรรณานุกรม