คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : EXPERNET BOOKS
  • Author : ณรงค์ โพธิ์พฤษานันท์
  • ISBN :9789744142931
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 332
  • ขนาดไฟล์ : 9.75 MB
"หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสารสะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย อันประกอบไปด้วยความหมายและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการนำเสนอข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนโครงการ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถนำแนวคิด หลักการและแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยต่อไป สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย บทที่ 2 วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย บทที่ 3 ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย บทที่ 4 ตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย บทที่ 5 การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล บทที่ 6 วิธีการทางข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย บทที่ 7 การตีความและการนำเสนอ บทที่ 8 การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย"