คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : EXPERNET BOOKS
  • Author : Deborah Dumaine
  • ISBN :9789744144669
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 130
  • ขนาดไฟล์ : 1.86 MB
" หนังสือนี้จะชี้ให้เห็นถึงวิธีการเขียนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งอาศัยหลักพื้นฐานเพียงไม่กี่ประการ เริ่มตั้งแต่การโน้มน้าวและจูงใจผู้อ่าน การเขียนเอกสารให้กระชับ ชัดเจน และตรงตามความต้องการของผู้อ่าน ตลอดจนเรียนรู้การสื่อสารข้อความได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งหากคุณสามารถนำมาปรับใช้ได้ คุณก็จะสามารถจัดการกับงานเขียนรูปแบบต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารบัญ ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน - บทที่ 1 การเขียนที่มีประสิทธิผล - บทที่ 2 กำหนดขอบเขตงานเขียนของคุณ - บทที่ 3 กลยุทธ์เพื่อเริ่มต้นการเขียน - บทที่ 4 การจัดโครงสร้างการเขียนอย่างเป็นระบบ - บทที่ 5 การเขียนร่างเอกสารครั้งแรก - บทที่ 6 การจัดโครงสร้างย่อหน้า - บทที่ 7 ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา - บทที่ 8 แก้ไขอย่างมีสไตล์ - บทที่ 9 การเขียนอีเมล ส่วนที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการเขียนเชิงธธุรกิจ - บทที่ 10 เครื่องมือสำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ - บทที่ 11 แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนเชิงธุรกิจ"