คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : EXPERNET BOOKS
  • Author : ณัฐวิภา วิริยา
  • ISBN :9789744145840
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 111
  • ขนาดไฟล์ : 1.24 MB
" ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารในองค์กรต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนยังเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้แก่องค์กรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยเหตุนี้ทักษะการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นต่อการสื่อสารระหว่างองค์กรและในองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ภาษา คำศัพท์ และสำานวน ที่ใช้ ในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในสำนักงานในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ การเขียนจดหมายสมัครงาน การแจ้งข้อมูล การนัดหมายการประชุม การยืนยันการนัดหมาย การยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย การเชิญเข้าร่วมสัมมนา การตอบกลับจดหมายเชิญ การแสดงความขอบคุณ การแนะนำพนักงานใหม่ การแจ้งบุคลากรเกษียณอายุ การตักเตือน และการประกาศหยุดงาน "