คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : EXPERNET BOOKS
  • Author : อจลา เตชะพิชญภักดี
  • ISBN :9789744145857
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 363
  • ขนาดไฟล์ : 80.79 MB
" การเรียนภาษาเกาหลีสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือคำศัพท์ คำศัพท์เป็นพื้นฐานการแสดงออกด้านการพูดและการเขียน และเป็นพื้นฐานความเข้าใจด้านการอ่านและการฟัง คำศัพท์มีหน้าที่หลักในการสื่อความหมาย หมายความว่ามนุษย์สามารถสื่อสารได้โดยไม่ต้องใช้ไวยากรณ์แต่หากไม่มี คำศัพท์จะทำให้การสื่อสารอาจเป็นเรื่องยากและอาจเกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นคำศัพท์จึงกลายเป็นองค์ประกอบหลักของความสามารถในการสื่อสาร และการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม จำนวนคำศัพท์ที่ผู้เรียนภาษาเกาหลีได้เรียนรู้สามารถในการกำหนดทักษะ การสื่อสาร ยิ่งรู้จำนวนคำศัพท์มากเท่าใดการสื่อสารก็ราบรื่นมากเท่านั้น เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วย คำศัพท์ คำอ่าน ความหมายและตัวอย่างประโยค ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนในระดับต้นหรือผู้ที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มเติมได้ศึกษาคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตัวอย่างประโยคส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนของกฎการออกเสียงที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง"