คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :9786169198642
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 242
  • ขนาดไฟล์ : 30.68 MB
Research Report 1.PolicyBrief Article 2. AnnualReport Channel&Radio 2.OthersPublication Original link ปัจจุบันแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง หลายประเทศในประชาคมโลกทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม นโยบายสำคัญที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนคือ การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบริการที่เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ปีที่พิมพ์ : 2557